Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Studio Ryhdin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2020. Viimeisin muutos 2.6.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Kotiterveyspalvelu Henriikka, Mustakalliontie 18, 03100 Nummela

0442119293 

(Studio Ryhti markkinointinimi toimipaikalle Vihdintie 1, 03100 Nummela)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Tuhkanen, johanna.tuhkanen@kotihenriikka.fi 

p.0442119293

3. Rekisterin nimi

  1. Studio Ryhdin asiakas- ja markkinointirekisteri: olemassa olevat asiakkaat, tapahtumiin ilmoittautuneet ja palveluista kiinnostuneet potentiaaliset asiakkaat
  2. Studio Ryhdin sidosryhmärekisteri: yhteistyökumppanit ja heidän yhteyshenkilöt

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  1. Studio Ryhdin asiakas- ja markkinointirekisteri: henkilö on antanut suostumuksen sähköisellä tai paperilomakkeella, ilmoittautuessa tapahtumaan tai kohdatessa tapahtumassa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteessa.
  2. Studio Ryhdin sidosryhmärekisteri: sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

  • asiakassuhteen ja yhteistyösuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen
  • uutiskirjeen lähetys
  • tapahtumista, palveluista ja tuotteista tiedottaminen
  • tarpeellisen tiedon välittäminen
  • markkinointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakasrekisterissä henkilön nimi ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero ja tarvittaessa osoite). Sidosryhmärekisterissä yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle (pilvipalvelut, sähköpostiautomaatio).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).